Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 31 tháng 05 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất khả năng an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem thêm
Bộ TT& TT ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT về việc tạm ngưng hiệu lực áp dụng một số quy chuẩn kỹ thuật

Bộ TT& TT ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT về việc tạm ngưng hiệu lực áp dụng một số quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 05/09/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung tóm tắt như sau: 
Xem thêm
Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
Xem thêm
[MOIT] Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

[MOIT] Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Tháng 12/2022, Bộ Công thương ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử, ký hiệu QCVN....:2022/BCT. Dự kiến Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
Xem thêm
Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện QCVN 18:2022/BTTTT thay thế QCVN 18:2014/BTTTT

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện QCVN 18:2022/BTTTT thay thế QCVN 18:2014/BTTTT

Ngày 29/11/2022 Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT kèm theo QCVN 18:2022/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện . Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2023
Xem thêm
[MIC] Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2022/BTTTT kèm theo QCVN 130:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25MHz đến 2000MHz

[MIC] Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2022/BTTTT kèm theo QCVN 130:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25MHz đến 2000MHz

Ngày 29/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 130:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25MHz đến 2000MHz.
Xem thêm
Dự thảo quy định mới về việc xin chứng nhận hợp quy cho các thiết bị điện, điện tử

Dự thảo quy định mới về việc xin chứng nhận hợp quy cho các thiết bị điện, điện tử

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN xx:202x/BKHCN về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng. Dự thảo này đã đưa ra một số thay đổi và bổ sung về việc xin chứng nhận hợp quy cho thiết bị điện, điện tử. 
Xem thêm