[Mới nhất] Thông tư 02/2024/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

[Mới nhất] Thông tư 02/2024/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 29 tháng 03 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2024/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa gây mất khả năng an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2024.
Xem thêm
[MIC] Dự thảo, tổng hợp ý kiến sửa đổi Thông tư 04/2023/TT-BTTTT

[MIC] Dự thảo, tổng hợp ý kiến sửa đổi Thông tư 04/2023/TT-BTTTT

Với tình trạng khó khăn gặp phải của các doanh nghiệp hiện nay về việc hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, thiết bị công nghệ viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những cập nhật cụ thể về Thông tư 04/2023/TT-BTTTT sau khi tham khảo ý kiến từ một số doanh nghiệp. Thông tin dự kiến ban đầu được đưa ra như sau:
Xem thêm
Bộ TT& TT ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT về việc tạm ngưng hiệu lực áp dụng một số quy chuẩn kỹ thuật

Bộ TT& TT ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT về việc tạm ngưng hiệu lực áp dụng một số quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 05/09/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung tóm tắt như sau: 
Xem thêm
Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 31 tháng 05 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất khả năng an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem thêm
Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
Xem thêm
[MOIT] Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

[MOIT] Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Tháng 12/2022, Bộ Công thương ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử, ký hiệu QCVN....:2022/BCT. Dự kiến Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
Xem thêm