[Mới nhất] Thông tư 02/2024/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 29 tháng 03 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2024/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa gây mất khả năng an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2024.

Để nắm rõ thông tin quy định cho các sản phẩm, hàng hóa, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin được cập nhật mới nhất, Dt&C VINA xin thông báo tới Quý khách hàng và Quý đối tác nội dung Thông tư 02/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông như dưới đây:

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đo lường....

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ TT&TT, thay thế cho Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ban hành ngày 31 tháng 05 năm 2023.

Chi tiết Thông tư mới nhất vui lòng xem tại đây.

Dt&C VINA nêu ra một số mục nội dung sửa đổi, bổ sung cập nhật so với Thông tư số 04:

Đối với Phụ lục I - Các sản phẩm, hàng hóa yêu cầu bắt buộc Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy:

1) Từ 1/7/2024

Quy định áp dụng QCVN 55:2023/BTTTT, QCVN 110:2023/BTTTT, QCVN 111:2023/BTTTT, QCVN 117:2023/BTTTT với các sản phẩm tương ứng mã HS code quy định trong Thông tư.

Giấy chứng nhận hợp quy theo: QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT còn giá trị sử dụng đến hết thời hạn của giấy, bao gồm cả việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước theo QCVN 117:2023/BTTTT, QCVN 110:2023/BTTTT, QCVN 111:2023/BTTTT, QCVN 55:2023/BTTTT.

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA (4G). Giấy chứng nhận cho các loại sản phẩm này (chỉ tích hợp 3G, 2G, 2.5G) theo QCVN 117:2020/BTTTT được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của giấy nhưng không quá ngày 30/6/2024.

2) Từ 15/5/2024 đến 30/6/2024

Quy định ngưng áp dụng các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt đối với các QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT.

Có thể áp dụng :

 • QCVN 117:2020/BTTTT hoặc QCVN 117:2023/BTTTT (có hiệu lực từ 15/2/2024)
 • QCVN 110:2017/BTTTT hoặc QCVN 110:2023/BTTTT
 • QCVN 111:2017/BTTTT hoặc QCVN 111:2023/BTTTT
 • QCVN 55:2011/BTTTT hoặc QCVN 55:2023/BTTTT

Đối với thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G, áp dụng cả 2 QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT. Giấy chứng nhận hợp quy cho thiết bị này chỉ theo 1 trong 2 QCVN còn thời hạn hiệu lực được tiếp tục áp dụng không quá ngày 30/6/2024.

3) Từ 15/5/2024 Đối với QCVN 101:2020/BTTTT, chỉ áp dụng cho máy điện thoại di động có sử dụng pin Lithium rời hoặc đi kèm/gắn trong thiết bị (là một phần không thể tách rời của thiết bị).
4) Từ 15/5/2024 đến 30/6/2025

Chưa bắt buộc áp dụng các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt đối với các QCVN 117:2023/BTTTT, QCVN 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 110:2023/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 111:2023/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTTT, QCVN 37:2018/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 55:2023/BTTTT, QCVN 123:2021/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT và QCVN 65:2021/BTTTT (chỉ đối với các sản phẩm hàng hóa không phải là thiết bị thu-phát sóng wifi), 

Đối với trạm gốc đơn công nghệ loại 1-C, 1-H, ngưng áp dụng các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt QCVN 128:2021/BTTTT. Đối với trạm gốc đơn công nghệ loại 1-O, 2-O, ngưng áp dụng toàn bộ QCVN 128:2021/BTTTT. Tuy nhiên, nhà nhập khẩu phải khai báo đồng thời và cam kết về chủng loại thiết bị trạm gốc thông tin di động thế hệ thứ năm (loại 1-C, 1-H, 1-O, 2-O, đa công nghệ) trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

 

Các lưu ý khác:

 • Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng, thiết bị truy nhập vô tuyến độc lập hoạt động trên một hoặc nhiều băng tần có hỗ trợ băng tần 6 GHz (5,925 GHz đến 7,125 GHz) (gọi tắt là thiết bị wifi 6E, 7) và thiết bị có tích hợp chức năng của thiết bị wifi 6E, 7 chỉ được thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy với điều kiện nhà sản xuất có văn bản cam kết đã tắt băng tần 6 GHz và người sử dụng không thể kích hoạt, sử dụng băng tần này nếu không có sự hỗ trợ của nhà sản xuất.
 • Đối với QCVN 117:2023/BTTTT, chưa áp dụng các yêu cầu Độ nhạy bức xạ tổng cộng của máy thu (TRS) tại điều 2.2.12 và Công suất bức xạ tổng cộng (TRP) tại điều 2.2.13 của quy chuẩn này.
 • Đối với QCVN 131:2022/BTTTT, chưa áp dụng các yêu cầu Độ nhạy bức xạ tổng cộng của máy thu (TRS) tại điều 2.2.12 và Công suất bức xạ tổng cộng (TRP) tại điều 2.2.13 của quy chuẩn này.
 • Đối với QCVN 132:2022/BTTTT, trường hợp sản phẩm, hàng hóa sử dụng bộ chuyển đổi điện áp (adapter), nếu adapter đi kèm thì thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT cho sản phẩm, hàng hóa đi kèm adapter; nếu adapter không đi kèm thì thử nghiệm cho sản phẩm hàng hóa không kèm adapter.

Đối với Phụ lục II - Các sản phẩm, hàng hóa yêu cầu bắt buộc Công bố hợp quy:

1) Từ 15/5/2024

Đối với Màn thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV) - QCVN 63:2020/BTTTT:

- Được sử dụng kết quả đo kiểm của các máy thu hình khác nhau nếu sử dụng cùng chassis/platform để thực hiện công bố hợp quy.

- Tài liệu kỹ thuật của chủng loại máy thu hình công bố hợp quy/đăng ký kiểm tra chất lượng phải thể hiện đầy đủ các thành phần chassis, kèm theo mã hiệu của chúng.

- Tài liệu cam kết của nhà sản xuất về các máy thu hình sử dụng cùng chassis, có danh sách các máy thu hình sử dụng chung chassis với mã hiệu của các thành phần chassis giống nhau.

- Kết quả đo kiểm của 1 chủng loại máy thu hình trong danh sách các máy thu hình sử dụng cùng chassis có thể hiện rõ mã hiệu của chúng.

2) Từ 15/5/2024 đến 30/6/2025

Ngưng các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt  của QCVN 53:2017/BTTTT.

Ngưng áp dụng toàn bộ các QCVN 38:2011/BTTTT, QCVN 39:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 123:2021/BTTTT.

3) Từ 15/5/2024

Đối với thiết bị ra đa dùng cho tàu thuyền đi biển nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng theo Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 của Chính phủ vẫn phải thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa vào sử dụng.

Thiết bị ra đa ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt (hoạt động tại dải tần 76 GHz - 77 GHz) chỉ cần làm công bố hợp quy theo QCVN 18:2022/BTTTT (bỏ QCVN 124:2021/BTTTT).

Thiết bị sạc không dây chỉ cần làm công bố hợp quy theo QCVN 96:2015/BTTTT.

 

Các lưu ý khác:

Không được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước, ngoài nước chưa được chỉ định, thừa nhận hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất để đánh giá sự phù hợp đối với các quy chuẩn kỹ thuật sau: QCVN 123:2021/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 116:2017/BTTTT, QCVN 53:2017:BTTTT, QCVN 132:2022/BTTTT.

Ngoài ra, Thông tư 02/2024/TT-BTTTT có các điểm mới sau:

1) Miễn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa tại mục 1, mục 2 của Phụ lục II (như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng...) có tích hợp thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn thuộc mục 2 Phụ lục I (như DECT phone...) hoặc mục 4 Phụ lục II và không tích hợp thiết bị phát, thu-phát vô tuyến điện khác nếu đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

 • Mục đích tự sử dụng nội bộ của nhà nhập khẩu.
 • Nhập khẩu tối đa 3 sản phẩm, hàng hóa đối với mỗi chủng loại trong một lô hàng.
 • Sản phẩm, hàng hóa có băng tần hoạt động, thông số kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021.

2) Miễn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với QCVN 101:2020/BTTTT, QCVN 132:2022/BTTTT, phần nội dung của quy chuẩn đòi hỏi phép thử phá hủy mẫu đối với các sản phẩm, hàng hóa quy định tại mục 1, 2 Phụ lục II nếu đáp ứng đồng thời:

 • Nhập khẩu tối đa 3 sản phẩm, hàng hóa đối với mỗi chủng loại trong một lô hàng.
 • Nhà nhập khẩu phải có văn bản cam kết sản phẩm tuân thủ một phần/toàn bộ quy chuẩn có phép thử phá hủy mẫu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn của sản phẩm đó.

3) Chỉ chấp nhận hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy với các sản phẩm, hàng hóa có mã HS code quy định tại Thông tư này.

4) Đối với một số trường hợp ngưng hiệu lực, chưa bắt buộc áp dụng một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật đến hết ngày 30/6/2025 (đã được liệt kê chi tiết ở phía trên), nếu doanh nghiệp đã thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trong thời gian trước đó từ 15/7/2023 đến hết 30/6/2025 và có kế hoạch tiếp tục sản xuất, nhập khẩu thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy bổ sung theo đúng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy mới kể từ ngày 1/7/2025.

5) Từ 1/1/2024 đến trước ngày 15/5/2024, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất có thể lựa chọn hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước hàng hóa nhập khẩu đối với QCVN được quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 và Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngày 5/9/2023 hoặc theo quy định tại Thông tư này.

 

Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn liên hệ Dt&C VINA qua email: info@dtnc.vn hoặc hotline: 0862619168 (HN), 0971932808 (HCM).

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn