Quyết định 367 về việc sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED tại Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 12 tháng 03 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 367/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED tại Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 2/6/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;....

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, quyết định sửa đổi, bổ sung phần thông tin liên quan đến các sản phẩm chiếu sáng LED cụ thể như sau:

Quyết định 2711 Quyết định 367

10. Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

10.1

Bóng đèn đi-ốt phát quang (LED)/Đèn đi-ốt phát sáng (LED) bao gồm:

- Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.

- Đèn điện LED thông dụng cố định; Đèn điện LED thông dụng di động; Bóng đèn LED loại khác.

- Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng.

QCVN 19:2019/BKHCN

8539.52.10

8539.52.90

10.2 Đèn rọi sử dụng công nghệ LED thông dụng cố định

9405.11.91

9405.11.99

9405.41.10

9405.41.20

9405.41.30

9405.41.40

10.3 Đèn điện LED thông dụng di động (đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng điện sử dụng công nghệ LED. Trừ đèn cho phòng mổ)

9405.21.90

10. Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

10.1

Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.

QCVN 19:2019/BKHCN

8539.52.10

8539.52.90

10.2 Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng

8539.52.90

10.3 Đèn điện LED thông dụng di động

9405.21.90

10.4

Đèn điện LED thông dụng cố định

9405.11.91

9405.11.99

9405.21.90

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Dt&C VINA qua email: info@dtnc.vn hoặc hotline: 0862619168 (HN), 0971932808 (HCM) để được tư vấn.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn