[MOST] Thông tư 01/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2018/TT-BKHCN và 08/2019/TT-BKHCN

Ngày 16/02/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2022/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự như sau:

“3. Thiết bị điện và điện tử đã được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trước thời điểm tương ứng quy định tại Điều 2 Thông tư này được tiếp tục lưu thông trên thị trường nhưng không quá 06 tháng (sáu tháng) kể từ thời điểm quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Lò vi sóng (kể cả loại kết hợp), bếp điện (bao gồm bếp điện từ) đã được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 được tiếp tục lưu thông trên thị trường nhưng không quá 18 tháng (mười tám tháng)”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành QCVN 19:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN được sản xuất, nhập khẩu trước lộ trình quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này tiếp tục được lưu thông trên thị trường đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2022.

2. Các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN được sản xuất, nhập khẩu trước lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này tiếp tục được lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại Mục 2 (Yêu cầu kỹ thuật) của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.”.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2022.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.