[MIC] Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành QCVN 22:2021/BTTTT - An toàn điện cho thiết bị ICT

Ngày 29/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 13/2021/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin".

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13:2021/TT-BTTTT ký ngày 29/10/2021 kèm theo QCVN 22:2021/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin.

Căn cứ theo Thông tư số 13/2021/TT-BTTTT và QCVN 22:2021/BTTTT:

1) QCVN 22:2021/BTTTT không thay thế QCVN 22:2010/BTTTT.  Điều này đồng nghĩa với việc QCVN 22:2021/BTTTT và QCVN 20:2010/BTTTT có thể đồng thời có hiệu lực tại cùng một thời điểm sau ngày 01/07/2022 (trừ trường hợp Bộ TT&TT có văn bản khác quy định vấn đề này).

2) Khi thiết bị được thiết kế để kết nối về điện với thiết bị khác qua mạng ICT, các mạch kết nối phải được lựa chọn để đảm bảo luôn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62368-1:2014 đối với các mạch ES1 hoặc ES2 sau khi thực hiện kết nối.

3) Thông tư số 13:2021/TT-BTTTT chấm dứt hiệu lực các mục 2.1, 2.2, và 2.3 của QCVN 22:2010/BTTTT

4) QCVN 22:2021/BTTTT  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022.

Khác với phiên bản dự thảo, QCVN 22:2021/BTTTT không có phụ lục quy định các sản phẩm cụ thể và mã HS tương ứng. Thay vào đó, Bộ TT&TT sẽ ban hành danh mục sản phẩm áp dụng QCVN 22:2021/BTTTT tại Thông tư thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT trong tương lai. Tại thời điểm hiện tại, các thông tin chưa rõ ràng là sản phẩm máy tính xách tay, thiết bị khuếch đại trong hệ thống truyền hình cáp và thiết bị set-top-box có bắt buộc áp dụng QCVN 22:2021/TT-BTTT hay không.  

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin, chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước theo các quy định hiện hành.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.