[MIC] Bộ Thông tin & Truyền thông thông báo việc sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Ngày 17/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTTTT về việc sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, mã định danh điện tử gồm có: Mã định danh điện tử của bộ, ngành, địa phương; Mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; Mã định danh của các cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định 20/2020/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, thay đổi một số nội dung thành phần edXML:OrganId như sau: Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức nhận văn bản. Trường hợp nơi nhận văn bản là cá nhân ở bên ngoài hệ thống QLVBĐH của cơ quan gửi thì trường thông tin này chứa mã định danh của cơ quan quản lý tài Khoản sử dụng hệ thống QLVBĐH của cá nhân được nhận văn bản; Định dạng kiểu String với độ dài tối đa là 35 ký tự (thay vì độ dài là 13 ký tự như quy định cũ).

Ngoài ra, để thực hiện đo kiểm gói tin edXML, phải sử dụng công cụ để trích xuất gói tin đi ra từ hệ thống QLVBĐH hoặc hệ thống trung gian.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/09/2022.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.