Ban hành Quy chuẩn quốc gia mới về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

17 Jun 2021

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.) đến 200 mW hoạt động trong dịch vụ có băng tần thu phát 2400MHz-2483,5MHz; áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz có mã số HS quy định chi tiết theo Quy chuẩn.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này được áp dụng và thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz.

Các tin khác

Liên hệ