Liên hệ

KD 1
nguyensyminh@gmail.com
0968675568

Thử nghiệm tính năng đèn điện

Để đảm bảo các sản phẩm được tin cậy trên thị trường toàn cầu.
Thử nghiệm tính năng đèn điện là yêu cầu của tính năng cụ thể dựa trên các tiêu chuẩn hoặc thông số. Nó dễ dàng để kiểm tra chức năng, khả năng sử dụng, độ bền và tính năng điện của các sản phẩm cần đo lường, so sánh và đánh giá.
Thiết bị chính

Dịch vụ khác

Liên hệ